Wróć na góręSzkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku

ul.Górna 5 11-015 Olsztynek
tel. (89) 519-26-02

PRO GIMNAZJUM

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gimnazjum w Olsztynku "Pro Gimnazjum" – organizacja pozarządowa z siedzibą w Olsztynku obejmująca działaniem głównie powiat olsztyński oraz region Warmii i Mazur. W jej głównym polu zainteresowań leży upowszechnienie i wspieranie wszelkich inicjatyw związanych ze szkołą. Organizacja rozpoczęła swoją działalność w 2000 r.
         Głównym celem organizacji jest wspieranie dynamicznego i wszechstronnego rozwoju szkoły. Przede wszystkim Stowarzyszenie wspomaga dotychczasowe działania oraz inicjuje nowe w celu podnoszenia jakości kształcenia i wychowania oraz wyrównywania dostępu do edukacji, zapewniając równe szanse życiowe młodzieży poprzez:
  ⇒   rozbudowę i modernizację oraz właściwie wyposażenie szkoły
  ⇒   pozyskiwanie partnerów i sojuszników dla modelu edukacji
  ⇒   działania promujące innowacje, akcje edukacyjne i kulturalne na terenie szkoły i poza nią
  ⇒   wspieranie społeczności szkolnej w relacjach pomiędzy szkołą a społecznością lokalną, władzą samorządową i przedsiębiorcami
  ⇒   umożliwianie rozwijania zainteresowań i umiejętności uczniów
  ⇒   upowszechnianie wiedzy pedagogicznej, znajomości prawa oświatowego i praw dziecka oraz nowatorskich trendów w tym zakresie wśród rodziców
  ⇒   inicjowanie, koordynowanie i współudział w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, prozdrowotnych i ekologicznych na rzecz środowiska szkolnego, lokalnego, regionalnego i krajowego
  ⇒   propagowanie informacji dotyczących integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej
  ⇒   współudział w tworzeniu i realizacji programów profilaktycznych zapobiegających niedostosowaniu, patologiom (alkoholizm, nikotynizm, narkomania) oraz przestępczości wśród młodzieży


ZARZĄD

  •  prezes – Małgorzata Przybułowska
  •  wiceprezes – Jolanta Śliżewska
  •  sekretarz – Violetta Panasiuk – Michalak
  •  skarbnik – Ewa Siemianowska
  •  członek – Grażyna Niestępska

Reklama