Wróć na góręSzkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku

ul.Górna 5 11-015 Olsztynek
tel. (89) 519-26-02

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, ul. Górna 5 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sp1.olsztynek.com.pl
zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak tekstów alternatywnych dla obrazków na stronie,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:
- niektóre treści, które nie zostały wytworzone,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy nie są publikowane.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

e-mail: sp1@olsztynek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 89 5192602. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście główne ul. Górna 5 do budynku przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością. Z poziomu parteru na drugie piętro można się dostać korzystając z windy. Pomieszczenia Szkoły usytuowane są na parterze, 1 i 2 piętrze, na które prowadzą schody z poręczami.

Przed budynkiem są miejsca parkingowe. Jednak nie wyznaczono osobnych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym, jednak wejście i poruszanie się po budynku jest ograniczone z powodu niepełnego przystosowania budynku dla potrzeb niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot używa aplikacji mobilnej mLegitymacja.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.
Reklama